Coaching hos oss Den goda tanken Vart bär Din väg En bok om tankar Kontakt KBT hos oss Tankens kraft
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum KBT - samtalsbehandling
Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi, ACT men även coaching
KBT hos oss tar utgångspunkt från Dina tankar, känslor och handlingar. Den hjälper Dig att förstå detta samband. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) grundar sig på antagandet att innehållet i en människas tankar också bestämmer innehållet i känsloupplevelserna. Inom Kognitiv Beteendeterapi utgår vi ifrån att vårt sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigt införlivade tankemässiga (kognitiva) strukturer. Dessa utgör ett slags filter för vårt tänkande och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra intryck från omvärlden men också från oss själva. När vi mår bra så ser vi världen på ett visst sätt medan tankar och känslor färgas på ett annat sätt när vi mår sämre. Hos oss startar man med 3-4 samtal för att prova sättet att arbeta och ringa in problemen. Därefter gör vi en gemensam sammanfattning. Blir det sedan fråga om fortsatt samtalsbehandling så är det vanligt att det handlar om 12-15 samtal. Vi arbetar främst med · Oro & Ångest · Panikångest · Depression · Social fobi · Affektfobi · Utmattningsdepression & stress · Självbildsträning · Tvång · Smärtproblematik · Sömnsvårigheter Vi erbjuder kvalificerad KBT-behandling men samtidigt också samtal med analys och reflektion. Vi har vår mottagning i den vackra bokskogen på Hallandsåsen - mitt emellan Ängelholm och Båstad.
  Kognitiv Beteendeterapi  
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft
Coaching hos oss Den goda tanken Vart bär Din väg En bok om tankar Kontakt KBT hos oss Tankens kraft
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Coaching - utvecklande samtal
Vi erbjuder coaching där Du utvecklar Dina resurser och når snabbare och säkrare fram till Dina mål
  Utveckla Dina resurser
Coaching är ett samarbetsprojekt där Din personliga coach hjälper till att: · Sätta realistiska mål · Utveckla egna möjligheter och resurser · Genomföra uppsatta mål En vanlig coaching kan omfatta ca 10-20 timmar under en 6 månaders period. Det kan också handla om en mer begränsad period som omfattar 5-10 sessioner samt eventuell uppföljning. Vi föreslår först 1 timmes möte där Du och coachen träffas för att diskutera Dina behov och upplägget av coachingen. Vi erbjuder · Executive Coaching · KarriärCoaching · Sätta mål och nå dit Coaching · StresshanteringsCoaching Executive Coaching handlar i första hand om verksamhets-coachning i Din roll i företaget. Vid KarriärCoaching hjälper vi Dig att identifiera dina resurser och din drivkraft samt planera för Din karriär. Vid Sätta mål och nå dit Coaching handlar det om att hjälpa Dig att nå Dina egna mål i arbetslivet, personligt och privat med effektiva och kraftfulla verktyg. Vid StresshanteringsCoaching prövar Du olika verktyg för att dels identifiera och hantera stress på ett effektivt sätt. Det kan också handla om att hantera oro och långvarig brist på lust.
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Tankens kraft
Stödjer Dina tankar Din utveckling eller har de negativa tankarna börjat ta över och styra Ditt liv?
Tanken är central när vi löser problem. Tanken finns också med oss på ett påtagligt sätt när vi upplever att vi misslyckas. Då kan vi tänka: Jag måste vara dum som inte kan det som alla andra klarar så lätt! Detta är en tanke, ett inre samtal inom oss själva, och inte i första hand en känsla. Själva känslan kommer senare. De negativa tankarna leder ofta till olust och bedrövelse. Vi påverkas på ett påtagligt sätt av tanken. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. När det är som bäst så kan man tänka igenom olika saker, olika alternativ och ta beslut utan att prova på allt som man tänkt på. Detta spar tid och kraft och är en nödvändighet för att vi skall kunna fungera optimalt som människor. Vi kan bland annat göra riskkalkyler så att vi därmed undviker en hel del framtida svårigheter. Det finns mycket kraft i tanken även om vi ibland hävdar att känslans makt är ännu större. Man kan slå bort en tanke men inte lika lätt en känsla. Den senare kommer tillbaka igen precis som en bumerang. Man kan slå bort en känsla från sitt medvetande men är den stark så blir den kvar i kroppen i form av en diffus känsla utan ord. Förmodligen är det samma sak med svåra tankar. Även dessa kan tryckas bort, förflyttas från vårt medvetna tänkande. Men de sammanfattas i våra erfarenheter. De formas till olika prototyper, eller grundackord, och kan senare dyka upp i olika sammanhang. Upplever Du att Du är värd att älskas? Om vi bär med oss ett tillräckligt stort antal upplevelser och tankar om att vi är lyckosamma och även värda att älskas så finns det goda chanser att dessa tankemönster, eller prototyper, kommer att dyka upp som en hjälpande vän när vi stöter på svårigheter i livet. Även om vi blivit svikna av en person så kan vi luta oss mot en inre övertygelse att de flesta människor som vi känner trots allt finns kvar. I dessa relationer känner vi oss älskade även fortsättningsvis, även om en person varit svekfull.
  Är Du vän med Dina tankar?
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Den goda tanken
Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi och även coaching med sikte på ökad frihet och livsglädje
  Din väg till goda tankar?
Sunt tänkande handlar förmodligen inte så mycket om att ”rycka upp sig” och träna sig att tänka att allt är positivt och okomplicerat. Det handlar inte heller om traditionell självförtroendeträning som snarare kan ha motsatt effekt. Den kan istället leda till att man befäster uppfattningen om att man inte är så bra, inte har så bra självförtroende trots all träning och då finns det också risk för att se sig som ett ”omöjligt fall”, som en som inte går att påverka och förändra. Den träning man lagt ner för att förändra har bara haft den egenheten att den befäst uppfattningen om svårigheterna. Den har då, definitivt, varit mer skadlig än lyckosam. Är det då meningsfullt att överhuvudtaget prata om positivt tänkande? Svaret skulle kunna vara; Det beror på. Vettigt positivt tänkande handlar förmodligen mest om ett sunt tänkande som då främst är ett realistiskt tänkande där man också har förmåga att se möjligheterna. Realismen ligger i att se eventuella hinder men ändå inte missa de möjliga vägarna mot det mål som man satt upp. Hur kan man då vara säker på att vara på rätt väg? För att vara helt säker på att man är inne i en förändringsprocess bör tankar (och även känslor) ta sig uttryck i konkret handling. Färdigheter stärker en positiv utveckling. De kan stärka en tanke under förändring och kan därmed leda till en varaktighet över tid. Har Du plats för positiva tankar? Ofta behöver vi också stöd för minnet. Det är inte så att vi inte minns men om man har en förutfattad uppfattning om att man, i vissa avseenden, är värdelös så kommer alla livshändelser passera genom detta filter. Händelser som bekräftar antagandet kommer att lyftas fram och omhuldas. Vi ger dem en ”hedersplats” i hjärnan, i minnet. Prioriteringen leder till att vi framöver lättare kommer i kontakt med dessa tankar. Om de positiva tankarna, eller livshändelserna, skall få samma framskjutna plats i minnet så måste man ofta hjälpa dem på traven. De utgör ju svåra undantag på det som vi egentligen tror på. De är därmed inga ”riktiga sanningar”. Ofta måste man skriva ner dessa konkret med datum och egenhändig namnteckning som bevis på att de inträffat.
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Skapa en väg som bär Dig
Vi hjälper Dig att må bättre och nå Dina mål med KBT kombinerat med djupanalys och reflekterande samtal
  Vart bär Din väg?
Ofta vet vi inte exakt vart vägen bär med våra liv och kanske är det själva resan i sig som blir målet... Hur skall vi då förhålla oss till livets resa? Ja, vi vet att om vi bär på goda och sunda tankar blir vi bättre rustade för denna resa. Utveckling av logik och problemlösningsförmåga men även motiverande målbilder utgör grundpelare i goda tankars utveckling. Hur högt skall vi då sätta våra mål? Kunskaper och erfarenhet från bland annat idrottspsykologin visar på att målen inte bör sättas för lågt. Samtidigt bör de innehålla ett visst mått av realism. När man nöjer sig med ett realistiskt mål finns det alltid en risk att det är för lågt och då kan tankar och handlingar som skulle kunna leda bortom målet komma att blockeras. I goda tankars utveckling kan det vara meningsfullt att sätta upp ett större slutmål samt flera delmål som skall leda fram till huvudmålet. All utveckling startar med att känna igen problemen I goda tankars utveckling är det helt avgörande att vi har förmåga att identifiera eventuella svårigheter som vi har. Det är först efter själva erkännandet, i identifieringen av svårigheterna, som vi kan börja diskutera och titta närmare på strategier för att överbrygga problemen. Allt enligt en enkel princip: · Känna igen problemen · Upplevelse av att kunna påverka · Utmana och förändra Allt måste starta med att vi känner igen problemen. Men det räcker inte med att känna igen! Detta gör vi ju också när vi utvecklar tankeförvrängningar såsom: Nu hamnar jag på nytt i en situation där jag misslyckas! Jag är verkligen en misslyckad person! I ett förändringsarbete måste vi också ha en klar upplevelse av att vi kan förändra (kontrollera och påverka). Gamla förutfattade meningar (kognitiva scheman) är dock oftast så grundmurade att vi under en längre tid måste öva oss konkret i att utmana gamla tankemönster. Det blir helt avgörande att vi just börjar utmana gamla föreställningar. Detta är vägen till förändring av icke-funktionella tankemönster och till ett friskare liv.
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum En bok om tankar & känslor
Läs mer om hur Du kan utmana gamla tankar och förutfattade meningar och få ett ännu bättre liv
Tankens kraft & Känslans makt Om vanor, förutfattade meningar och hoppet om ett ännu bättre liv. Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar - inte bara i handling utan också i tankar och känslor. För att bryta med det gamla så krävs det något alldeles speciellt. Detta är en mycket angelägen bok om tankar & känslor och vägar till att bryta gamla vanor som fungerar dåligt. Björn Adler & Hanna Adler NU-Förlaget               ISBN  91-89533-01-1  NU 150:- exkl moms (Ord pris 220:- exkl moms.) Totalpris med frakt + moms = 191:-/bok Beställ enklast via e-mail: info@kognitivtcentrum.se
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Coaching hos oss Den goda tanken Vart bär Din väg En bok om tankar Kontakt KBT hos oss Tankens kraft
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Kontaktinformation
Kontakta oss gärna - vi har teletid vanligtvis måndag till onsdag kl 13-15 eller via mail: info@kognitivtcentrum.se
Hanna Adler Leg psykolog/Leg psykoterapeut/Neuropsykolog Tel 040-301680 hanna@kognitivtcentrum.se Björn AdlerBjörn Adler Leg psykolog/Leg psykoterapeut/Neuropsykolog Tel 040-301680 adler@kognitivtcentrum.se
Coaching hos oss Coaching hos oss Den goda tanken Den goda tanken Vart bär Din väg Vart bär Din väg En bok om tankar En bok om tankar Kontakt Kontakt KBT hos oss KBT hos oss Tankens kraft Tankens kraft _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Svenstorpsvägen 138 266 98 HJÄRNARP Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se