Ett professionellt nytänkande Leder Din livsresa dit Du vill? Ofta vet vi inte exakt vart vägen bär med våra liv och kanske är det själva resan i sig som är målet. Hur skall vi då förhålla oss till livets resa? Ja, vi vet att om vi bär på goda och sunda tankar blir vi bättre rustade för denna resa. Utveckling av logik och problemlösningsförmåga men även motiverande målbilder utgör grundpelare i goda tankars utveckling. Hur högt skall vi då sätta våra mål? Kunskaper och erfarenhet från bland  annat idrottspsykologin visar på att målen inte bör sättas för lågt. Samtidigt bör de innehålla ett visst mått av realism. När man nöjer sig med ett realistiskt mål finns det alltid en risk att det är för lågt och då kan tankar  och handlingar som skulle kunna leda bortom målet komma att blockeras. I goda tankars utveckling kan det vara meningsfullt att sätta upp ett större slutmål samt flera delmål  som skall leda fram till huvudmålet I goda tankars utveckling är det helt avgörande att vi har förmåga att identifiera eventuella  svårigheter som vi har. Det är först efter själva erkännandet, i identifieringen av svårigheterna, som vi kan börja diskutera och titta närmare på strategier för att överbrygga problemen. Allt enligt en  enkel princip: Känna igen problemen Upplevelse av att kunna påverka Utmana och förändra             Allt måste starta med att vi känner igen problemen. Men det räcker inte med att känna igen! Detta  gör vi ju också när vi utvecklar tankeförvrängningar såsom: Nu hamnar jag på nytt i en situation där jag misslyckas! Jag är verkligen en misslyckad person! I ett förändringsarbete måste vi också ha en klar upplevelse av att vi kan förändra (kontrollera och  påverka). Gamla förutfattade meningar (kognitiva scheman) är dock oftast så grundmurade att vi under en  längre tid måste öva oss konkret i att utmana gamla tankemönster. Det blir helt avgörande att vi just börjar utmana gamla föreställningar. Detta är vägen till förändring av icke-funktionella tankemönster och till ett friskare liv - med större frihet.
Kognitivt Centrum - webshop